Whatt logo

Selecteer de taal

Het doel van de coöperatie is om toe te werken naar een inclusieve samenleving waarin duurzaamheid centraal staat. Dit soort samenleving verbetert de huisvesting en daarmee het algemeen welzijn.

In haar dagelijks beleid, in haar raad van bestuur en in het algemeen in haar betrekkingen met mensen en organisaties, legt de coöperatie de nadruk op vier kernwaarden: diversiteit, continuïteit, autonomie, transparantie.

Diversiteit

Na Dubai heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de hoogste diversiteitsgraad ter wereld. Dit feit wordt op een positieve manier gebruikt in het samenwerkingsproject. Hoe meer mensen met verschillende achtergronden, hoe gevarieerder de perspectieven, en hoe waarschijnlijker het is dat nieuwe informatie wordt verstrekt of een beter alternatief wordt geboden.

Aangezien alle leden van een coöperatie evenveel recht van spreken, debatteren en beslissen hebben, voelen zij zich ernstig genomen en zijn zij gemotiveerd om een bijdrage te leveren. Empowerment wordt bevorderd.

Continuïteit

Het begrip continuïteit gaat verder dan ecologische duurzaamheid, waarbij de huidige generaties voor het milieu zorgdragen op een manier die toekomstige generaties niet belast. Continuïteit verwijst naar de circulaire economie van het reorganiseren, het hergebruiken, het herbestemmen en het inzetten van ongebruikte hulpbronnen. Toegepast op de sector van het vastgoed betekent het dat gebouwen opnieuw of beter benut worden, gerenoveerd raken of een andere bestemming krijgen.

Autonomie

Het project van coöperatie is ontstaan omdat het overheidsbeleid achterophinkt en de marktmechanismen in de vastgoedsector niet optimaal functioneren. Door het heft in eigen handen te nemen en een efficiënte dienst op te zetten, die democratisch gecontroleerd wordt door haar leden, handelt de coöperatie autonoom en onafhankelijk.

Opdat de coöperatie ook op termijn autonoom kan blijven, dient het bedrijfsmodel financieel duurzaam te zijn. Een solide financieel beheer creëert loyauteit; het motiveert coöperanten om lid te blijven. Investeringen in vastgoed vergen een grote initiële kapitaalinbreng, zowel als tussentijdse investeringen voor onderhoud, vernieuwing en vervanging na verloop van tijd. De bewuste keuze om jaarlijks een eerder bescheiden dividend uit te keren, stelt de coöperatie in staat voldoende middelen achter de hand te houden om reserves op te bouwen voor toekomstige investeringen. Alle belanghebbenden in de coöperatie delen in de winst. Winst heeft een brede betekenis: het kan gaan om financiële vergoedingen, om kostenbesparingen, of om niet-financiële winsten op het vlak van levenskwaliteit of welzijn. Het systeem van prijsdifferentiatie geeft sommige bewoners bijvoorbeeld toegang tot kwaliteitswoningen die zij zich elders niet zouden kunnen veroorloven.

Meer info over het ondernemingsmodel en over prijsdifferentiatie

Transparantie

Om haar vastgoedprojecten te financieren geeft de coöperatie aandelen uit. De prijs van een aandeel zal bewust laag gehouden worden, om ook mensen met een kleiner investeringsbudget aan te moedigen om coöperant te worden. De groep van grote en kleine investeerders zal dus potentieel veel leden tellen. De uitdaging voor de coöperatie is om goede contacten met alle leden te onderhouden en hen zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken. Transparantie over de werking is essentieel. De coöperatie stelt zich ten doel om op regelmatige basis overzichtelijke en in begrijpbare taal opgestelde informatie te verspreiden. Er zullen geregeld impactmetingen gebeuren om de vorderingen op het vlak van inclusie en duurzaamheid na te gaan. De resultaten van deze metingen zullen met alle belanghebbenden worden gedeeld.

Schema

Bron:Operatie LINC: over de coöperatieve aanpak van wooncrisissen”, proefschrift ingediend door Danielle Borremans, Juni 2019, in het kader van het Postgraduaat in het Coöperatief ondernemen en management/ KU Leuven.

Gebaseerd op “Impact Wizard”, instrument ontwikkeld door Sociale Innovatiefabriek, bedoeld om maatschappelijke impact zichtbaar te maken. https://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl